KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Năm học 2016-2017

Tháng Sáu 24, 2016 11:06 chiều
UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số: 806/KH-SGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                    Nam Định, ngày 22 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Năm học 2016-2017

           Căn cứ Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017; Công văn số 247/NGCBQLCSGD-NG ngày 18/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2016-2017; Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý và giáo viên mầm non số 173/KH-BGDĐT ngày 30/3/2016; danh mục các lớp tập huấn năm 2016 của Bộ GD&ĐT;

          Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông; trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, Sở GD&ĐT Nam Định ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 như sau:

  1. Mục tiêu:

– Cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non, giáo viên trường phổ thông, giáo viên trung tâm GDTX (sau đây gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

– Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

  1. Kế hoạch cụ thể

Thực hiện BDTX 3 nội dung theo quy định:

– Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời lượng 30 tiết (nội dung 1);

– Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, thời lượng 30 tiết (nội dung 2);

– Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, thời lượng 60 tiết (nội dung 3).

Với nội dung 3, các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn giáo viên đăng ký các mô đun kiến thức theo hướng dẫn của Sở cho từng cấp học; tổ chức các lớp học tập trung để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, rèn luyện kỹ năng cho giáo viên.

Những giáo viên không hoàn thành chương trình BDTX sẽ không được xét thi đua trong năm học.

Giáo viên có thể tải tại đâynam-dinh-kh-bdtx-nam-hoc-2016-2017