DANH SÁCH GIÁO VIÊN

Tháng Mười 5, 2016 4:00 chiều
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN
TT Họ tên Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Dưỡng ĐHSP Toán Tổ trưởng
2 Mai Thị Thanh Huyền ĐHSP Toán Tổ phó
3 Vũ Ba Sao CĐSP Toán Giáo viên
4 Đoàn Văn Cai CĐSP Toán lý Giáo viên
5 Nguyễn Thị Quyên CĐSP Sinh-Hoá Giáo viên
6 Tạ Thị Hòa CĐSP Toán Giáo viên
7 Cao Thị Thanh Xuân ĐHSP Toán Giáo viên
8 Nguyễn Văn Kựu CĐSP Toán Giáo viên
9 Hoàng Thị Giang CĐSP Toán Giáo viên
10 Trần Thị Hạnh CĐSP Hóa Sinh Giáo viên
11 Phạm Thị Yến ĐHSP Lý Giáo viên
12 Nguyễn Mạnh Hùng CĐSP Sinh -KTNN Giáo viên
13 Hà Thị Hoàng Anh CĐSP KT Giáo viên
14 Đỗ Thị Chiên CĐPS Tin Giáo viên
15 Vũ Quốc Sự CĐSP TDTT Giáo viên
18
19