NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 7 NĂM 2018

Tháng Bảy 1, 2018 9:45 sáng

     Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

     Hôm nay chủ nhật ngày 01/7/2018 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

1acd4c683a11db4f8200 2ac81d716b088a56d319 4dedbed0cba92af773b8 5d5b8167f41e15404c0f 6a89568f23f6c2a89be7 9a29fd0a8873692d3062 9f87498e3cf7dda984e6 14aac9b3bcca5d9404db 49cbe9d69caf7df124be 64b1d280a7f946a71fe8 84f2c3c5b6bc57e20ead 266beb659e1c7f42260d 563c950ae073012d5862 7556f345863c67623e2d 09723ec848b1a9eff0a0 43665b792e00cf5e9611 1238770b0272e32cba63 c861b85bcd222c7c7533 cacffd688b116a4f3300 d461116064198547dc08 df93c082b5fb54a50dea e01a553c2045c11b9854 e850134b6632876cde23 fd5145683011d14f8800 fdc274c701bee0e0b9af ff2e272d5254b30aea45