NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐẦU THÁNG 4/2018

Tháng Tư 2, 2018 2:51 chiều

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

    Hôm nay chủ nhật ngày 01/4/2018 trường THCS Nam Cường tiếp tục triển khai kế hoạch và tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Thông qua  buổi lao động lần thứ 2 (01/4/22018)  CB-GV-CNV và các học sinh nhà trường đã ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn. Quang cảnh nhà trường ngày càng sạch đẹp. Ý thức giữ gìn VSMT của người dân đã có nhiều chuyển biến.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tổng VSMT của tháng 4/2018:

20180331_165655 20180331_165744 20180331_165759 20180401_073759 20180401_074624 20180401_074631 20180401_074646 20180401_074953 20180401_075253 20180401_075321 20180401_075419 20180401_080412 20180401_080446 20180401_080710

 Ban biên tập Trường THCS Nam Cường