ff2e272d5254b30aea45

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 7 NĂM 2018

     Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng…
e221357dc7d1298f70c0

NGÀY CHỦ NHẤT XANG THÁNG 6/2018

Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 
20180506_072501

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 5 NĂM 2018

    Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 
20180401_075419

NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐẦU THÁNG 4/2018

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.