images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 29 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -HỘI TRẠI THU 2018 – TỔNG…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 17/09/2018 đến ngày 22 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần – Các lớp…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 10/09/2018 đến ngày 15 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần– Các…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 03/09/2018 đến ngày 09 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai –Nghỉ bù ngày Quốc khánh 2-9
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 27/08/2018 đến ngày 01 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai –Tập trung đầu tuần- Thực hiện chương trình tuần 01  – Điều tra PC-…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 -HÈ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 – HÈ NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 20/08/2018 đến ngày 26 /8/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai –Tập trung đầu tuần- Các lớp học ôn hè  – Thi…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 – HÈ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 – HÈ NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 13/08/2018 đến ngày 18 /8/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai –Tập trung đầu tuần – Các lớp học ôn hè 13/08/2018