DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TT Họ tên Ngày sinh Chức vụ Ghi chú 1 Nguyễn Thanh Hài 05/06/1977 BT Chi bộ 2 Nguyễn Văn Hưng 06/03/1975 Phó BT Chi bộ 3 Đoàn Văn Tiềm 08/07/1979 Chi Ủy viên 4 Nguyễn Văn Kựu 23/04/1965 Đảng viên 5 Nguyễn Văn Dưỡng 30/12/1977 Đảng viên 6 Đoàn Văn Cai 10/11/1983 Đảng viên 7 Vũ Văn Quảng 20/07/1978 Đảng viên 8 Phạm Thị…