DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

Tháng Mười 5, 2016 3:44 chiều
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
TT Họ tên Ngày sinh Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hài 05/06/1977 BT Chi bộ
2 Nguyễn Văn Hưng 06/03/1975 Phó BT Chi bộ
3 Đoàn Văn Tiềm 08/07/1979 Chi Ủy viên
4 Nguyễn Văn Kựu 23/04/1965 Đảng viên
5 Nguyễn Văn Dưỡng 30/12/1977 Đảng viên
6 Đoàn Văn Cai 10/11/1983 Đảng viên
7 Vũ Văn Quảng 20/07/1978 Đảng viên
8 Phạm Thị Thu Hà 19/01/1984 Đảng viên
9 Trần Thị Hạnh 17/03/1979 Đảng viên
10 Phạm Thị Yến 25/10/1964 Đảng viên
11 Mai Văn Vương 27/12/1977 Đảng viên
12 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/10/1982 Đảng viên
13 Nguyễn Mạnh Hùng 06/02/1986 Đảng viên
14 Nguyễn Thiện Trang 23/04/1990 Đảng viên
15 Vũ Quốc Sự 17/11/1981 Đảng viên